Металл үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ

heavy steel welding service

Хүнд гангийн гагнуурын үйлчилгээ

large steel structure fabrication

Том төмөр хийц

mild steel welding service

Хөнгөн ган гагнуурын үйлчилгээ

steel bracket fabrication

Ган хаалт үйлдвэрлэх

support bracket weldment

Хаалтны гагнуурыг дэмжих

thick steel plate cutting and welding

Зузаан ган хавтан зүсэх, гагнах